Tietosuojalauseke

 

 

 

1.    REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Ecariot Oy
Y-tunnus: 2922859-4
Postiosoite: Poikkitie, 29100 Luvia

 

 

2.    REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Esa Griffiths
Puhelin: +358 (0) 405 010 312
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ecariot.fi

 

 

3.    REKISTERIN NIMI

Ecariot Oy / Sähköisten verkkopalvelujen asiakasrekisteri

 

 

4.    MIHIN HENKILÖTIETOJASI KÄYTETÄÄN

 

-    Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen
-    Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen
-    Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
-    Analytiikka ja tilastolliset tarkoituksiin
-    Asiakas- ja jäsen- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta.
-    Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja –tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi.
-    Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on jokin seuraavista:

 

-    henkilön suostumus
-    sopimus
-    lakisääteinen velvoite
-    oikeutettu etu

 

 

5.    MILLAISIA HENKILÖTIETOJA SINUSTA KERÄÄMME?

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:

 

Asiakkaan perustiedot:

-    nimitiedot
-    yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot)
-    sukupuoli
-    syntymäaika
-    yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot
-    Asiakkaan yksilöivät tunnisteet
-    henkilötunnus
-    asiakasnumero
-    rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. verkko-kaupan ja taustajärjestelmäpalvelun käyttäjätunnukset ja salasanat)
-    markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet

 

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältö-jen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:

-    ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, mukaan lukien tuotteiden takuutiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot, kuten luottokorttitiedot
-    tuotteiden käyttöön liittyvät tiedot
-    palautteet ja reklamaatiot
-    tapahtumien ja koulutuksiin osallistuneiden tiedot
-    sijaintitiedot (jos asiakas on tätä varten antanut nimenomaisen luvan)
-    rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat se-lailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterin-pitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) 
    sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
-    markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
-    asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä asiakaspalveluun liittyvät sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa

 

 

6.    SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen teke-misen yhteydessä, verkkopalvelun omat tiedot -osiossa, tuotteiden ja palvelu-jen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa 
tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja 
koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

 

 

7.    MITEN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ

Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selai-men paikallista varastoa (“local storage”) palveluidemme tarjoamiseen ja ke-hittämiseen. Käytämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan 
kohdistamiseen. Evästeiden avulla voimme muun muassa tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palveluja näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä. Niiden avulla myös mahdollistetaan esimerkiksi 
sisäänkirjautuminen ja todennus, henkilökohtaisten asetuksien ja määrityksien tallentaminen sekä sivustojemme toiminnan analysointi. Käyttäessäsi verkko-palveluitamme ne keräävät esimerkiksi seuraavia tietoja: IP-osoitteen, 
mitä linkkejä käytät, mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut, miltä sivulta tulet ja millä vierailet, selailun ajankohdan, selaimesi tai sovelluksen tyypin ja muita vastaavia tietoja. Evästeiden käyttöä voit säädellä 
esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa. Tietyt palveluiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan, joten evästeiden estäminen ja poistaminen 
(selain ja muut valinnat) saattavat vaikuttaa heikentävästi kyseisen verkko- tai mobiiliapplikaatiopalvelun toiminnallisuu-teen ja käyttökokemukseen. 

 

 

8.    KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa sekä toimivaltaisten viran-omaisten edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi 
tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole 
ristiriidassa tässä Rekisterinpitäjän tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa. Rekisterinpitäjä voi jakaa Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja harkintansa mukaan muille kyseisen tapahtuman 
osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista. Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä lain sallimissa rajoissa.
Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi Rekisterinpitäjälle palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja 
tapahtumien tuottaminen. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.
Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää, minkä vuoksi me emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän 
henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukai-sesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu 
lainsäädännön salli-min tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilas-tointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät 
luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

 

 

9.    SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI EU-ALUEEN ULKOPUOLELLE?

Rekisterinpitäjä saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa si-jaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös 
EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi 
käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuoja-toimien noudattamista.

 

 

10.    KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi tuntemistietojasi säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen 
päättymisen jälkeen, ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään pääsääntöisesti kuusi kuukautta tietojen keräämisestä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä. Pyrimme pitämään hallussamme olevat 
henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden.

 

 

11.    MITEN HENKILÖTIETOSI SUOJATAAN?

Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten
laitetilojen sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö, turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen koulutuksilla
ja arvioinneilla sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme asianmukaisesti. 

 

 

12.    SINUN OIKEUTESI ASIAKKAANAMME

Olemme sitoutuneet tietosuoja-asetuksen mukaiseen tietojen käsittelyyn ja tarjoamme käyttäjillemme seuraavia valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen:

 

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

TIETOJEN TARKISTAMINEN

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. 
Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

EVÄSTEIDEN ESTÄMINEN

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

 

EVÄSTEIDEN TYHJENTÄMINEN

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan 
tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

 

SUOSTUMUS SIJAINTITIETOJEN KÄYTTÖÖN

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin tahansa.

 

 

13.    VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan 
tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.